Organizatorem usług turystycznych jest Fundacja Polska górom! z siedzibą przy ul. Blacharskiej 12B/6, 53-206 Wrocław, zwana dalej Organizatorem. Fundacja działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r. Program, cena, czas trwania imprezy/ wycieczki, ceny biletów wstępu oraz opcje ubezpieczenia zostaną podane w indywidualnej ofercie Organizatora.

§1 Zawarcie umowy

 1. Zapisy na ogłoszone w systemie sprzedaży usługi turystyczne prowadzone są do wyczerpania miejsc.
 2. Zapis uczestnika (grupy uczestników) oraz wniesienie pełnej opłaty, stanowi umowę o świadczenie usług turystycznych, która zobowiązuje Organizatora do dostarczenia świadczeń przypisanych konkretnej usłudze turystycznej.
 3. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem następuje na następujących zasadach:
  1. Wybór interesującego Uczestnika Wydarzenia na stronie https://duchgor.eu/wydarzenia/
  2. Podanie danych kontaktowych w Formularzu Zgłoszeniowym
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rezerwacji – Polityka prywatności
  4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa
  5. Wyrażenie innych niezbędnych zgód, np. Zapoznanie się z zasadami COVID-19
  6. Podanie liczby osób – uczestników usługi
  7. Opłacenie pełnej kwoty usługi zgodnie z cennikiem
 4. Umowę o organizację usługi na rzecz małoletnich Uczestników zawierają Opiekunowie Prawni, którzy uprawnieni są do wypełniania i przesłania Formularza Zgłoszeniowego.
  1. Opiekun Prawny zawierając umowę na rzecz małoletniego Uczestnika powinien przesłać oświadczenie, iż jest umocowany do dokonania takiej czynności prawnej z mocy prawa lub posiada wymaganą prawem zgodę innych osób.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
 5. Cena usługi zawiera: udział w imprezie, opiekę przewodnika sudeckiego.
 6. W cenę usługi nie jest wliczone: wyżywienie i nocleg Uczestnika, które są dodatkowo płatne na miejscu usługi podmiotowi współpracującemu, który świadczy te usługi.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o świadczeniu usług turystycznych na inne osoby.
  1. W przypadku chęci przeniesienia uprawnień i obowiązków, uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż na 24h przed rozpoczęciem imprezy.
  2. W razie przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych na inną osobę, Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty, stanowiącej wartość faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych.
  3. Organizator może odmówić przeniesienia uprawnień i obowiązków na inną osobę(osoby), jeśli podmioty pośredniczące, świadczeniodawcy nie będą mieć możliwości i odmówią wykonania tej operacji. O odmowie Organizator poinformuje wnioskodawcę najszybciej jak to będzie możliwe.

§2 Realizacja płatności

 1. Zapłaty należności za wybraną usługę Uczestnik może dokonać na zasadzie trzech form płatności:
  1. płatności online – bezpośrednim przelewem poprzez System Przelewy24. Po dokonaniu wpłaty Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o dokonaniu rezerwacji. zwykłym przelewem online – w takim przypadku w tytule przelewu należy podać nr zamówienia.
  2. gotówką lub kartą debetową/kredytową przez terminal płatniczy bezpośrednio przed rozpoczęciem Usługi.
 2. Realizacja płatności za wybraną Usługę winna być dokonana najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej realizacji, co gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika. Brak wpłaty kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje automatycznie brak zawarcia umowy.
 3. Opłaty. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
 4. Potwierdzenie rezerwacji otrzymane na adres email należy przedstawić przedstawicielowi Organizatora na miejscu zbiórki przed rozpoczęciem usługi.

§3 Ubezpieczenie i bezpieczeństwo Uczestników

 1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Uczestnik powinien ubezpieczyć się samodzielnie.
 2. Uczestnik jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie jeśli uzna że zagraża ono bezpieczeństwu uczestnika lub grupy. Powodem odmowy uczestnictwa może być nieodpowiedni ekwipunek, stan zdrowia, stan nietrzeźwości. Decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora obecny na starcie usługi.
 3. Organizator lub osoba działająca w imieniu Organizatora ma prawo usunąć uczestnika z imprezy jeśli wystąpią ku temu przesłanki w postaci agresji w stosunku do innych uczestników lub pracowników, rażący brak kultury, łamanie regulaminu usługi i/lub miejsc w których odbywa się usługa lub jej część tj. schronisko, park krajobrazowy, las itp.

§4 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika

 1. Uczestnik usługi turystycznej obowiązany jest na miejscu zbiórki posiadać: dowód wpłaty lub potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez Organizatora (brak dowodu wpłaty może uniemożliwić udział w imprezie z winy uczestnika) oraz dowód tożsamości. Dowód wpłaty lub potwierdzenie może zostać przedstawione na urządzeniu elektronicznym lub w postaci wydruku.
 2. W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń przedstawiciele Organizatora obecnego na miejscu usługi, przestrzegać punktualności oraz informować o zamiarze oddalenia się od grupy.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia i bierze udział w imprezie turystycznej na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę do wykonywania, a następnie do wykorzystania zdjęć zrobionych podczas usługi turystycznej na stronie internetowej Fundacji Polska górom! oraz innych stronach i w mediach społecznościowych należących do Fundacji. Zdjęcia będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i promocji turystyki, aktywnego i zdrowego trybu życia oraz działalności Fundacji Polska górom! Zgodę można cofnąć pisemnie.

§5 Anulowanie rezerwacji i wydarzenia

 1. Uczestnik, który opłacił udział może zrezygnować z usługi najpóźniej na 48 godzin przed datą jej rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o ewentualne koszty, które poniósł w związku z organizacją wydarzenia. Chęć rezygnacji powinna być zgłoszona pisemnie lub mailowo na adres kontakt@polskagorom.pl.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 48 godzin przed datą rozpoczęcia usługi lub w przypadku niestawienia się na starcie usługi Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia:
  1. jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników określona w opisie do każdego wydarzenia.
  2. Jeżeli wystąpią okoliczności jako siła wyższa (m.in. stan klęski żywiołowej, wojna, epidemia, decyzje władz państwowych i innych instytucji dotyczące np. niemożności przemieszczania się, inne nadzwyczajne okoliczności, takie jak warunki atmosferyczne, paraliż dróg, zamknięcie przejść granicznych, strajki oraz wszelkie utrudnienia, którym Organizator nie mógł zapobiec, przewidzieć ich wystąpienia lub skali zjawiska i wywołanych skutków.
 4. O odwołaniu wydarzenia Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (poprzez SMS) lub telefonicznie w terminie do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie (w przypadku wydarzeń rozpoczynających się przed południem) oraz do do 6 godzin przed rozpoczęciem usługi w dniu wydarzenia (w przypadku wydarzeń rozpoczynających się w godzinach popołudniowych.
 5. W tym przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora Uczestnikowi zostanie przedstawiony nowy termin usługi. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje nowego terminu usługi Organizator niezwłocznie zwróci na jego konto całą wpłaconą kwotę.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu danego dnia usługi turystycznej, jeżeli wystąpią przyczyny niezależne od Organizatora, a korekta programu będzie korzystniejsza dla uczestników. Organizator i jego przedstawiciele każdorazowo będą informować Uczestników o zmianach, tłumacząc czym są spowodowane. Zmiany mogą wynikać m.in. ze względów bezpieczeństwa (np. burza, ulewy, silne porywy wiatru) lub niemożności odwiedzenia atrakcji turystycznej (strajk, awaria, problemy drogowe etc.)

§6 Reklamacje i szkody

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi.
 2. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie i wysłane listem poleconym na adres Organizatora, jednak nie później niż 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 3. Uczestnik powinien jednocześnie zaproponować sposób rekompensaty straty, jaką poniósł w związku z zaistniałą sytuacją.
 4. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 5. Obecny na miejscu przedstawiciel Organizatora nie jest upoważniony do uznawania roszczeń. Roszczenie może zostać tylko przez członka zarządu Fundacji Polska górom!
 6. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania obecnego na miejscu przedstawiciela Organizatora o wszelkich wątpliwościach dotyczących jakości oraz sposobu wykonywania usługi.
 7. W razie wyrządzenia przez Uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na osobie, Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu Uczestnictwa jest Polityka Prywatności.
 2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW w przypadku gdy usługa turystyczna trwa krócej niż 15 godzin.
 3. W sytuacji odłączenia się Uczestnika od grupy i/lub zgubienia się Uczestnik powinien natychmiast zgłosić ten fakt Organizatorowi telefonicznie pod nr +48 607 347 076.
 4. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających organizację lub kontynuowanie usługi lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu, a nawet zmiany terminu lub nawet odwołania usługi.
 5. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia polubownie sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora

Wersja regulaminu (nr 0.1) wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r